പുരുഷന്മാരുടെ ഐസ് സിൽക്ക് / മെഷ് / ലൈക ക്യാറ്റ്സ്യൂട്ട്